Reconstructie Hofwegen te Bleskensgraaf

De Hofwegen in Bleskensgraaf vormt de verbinding van de Wervenkampweg naar Bleskensgraaf en vanuit Molenaarsgraaf naar Bleskensgraaf. De Hofwegen is op dit gedeelte gelegen op de boezemkade van de Graafstroom.

Het plan betreft het gedeelte Hofwegen en een deel van de Dorpsstraat tussen komgrens oost en Kerkstraat.
De reconstructie bestonden uit de volgende werkzaamheden:

  • het ophogen van de boezemkade naar door WSRL geëist peil van -0,25 NAP;
  • bodemonderzoek en uitvoeringsbegeleiding bodemsanering; 
  • vernieuwing van de verhardingen en fundatie;
  • vervangen en aanbrengen beschoeiingen;
  • onderzoek naar de technische staat van de kademuur bij de Dorpslaan;
  • het aanbrengen van verkeersvoorzieningen.

Tijdens de voorbereiding bleek de fundatie en het grondwater sterk verontreinigd te zijn en diende deze aangepakt te worden. Op het werk waren naast een civiele aannemer ook een aannemer voor de nutspartijen actief. De afstemming tussen beiden was een belangrijk aspect. De weg diende altijd open te blijven voor bewoners en bedrijven. De bodemsanering is afgestemd op de wegfunctie en op de civiele werkkzaamheden om overlast te minimaliseren. 

Door BOOT is de civiele engineering verricht incl. geotechnische advisering en zijn onderzoeken uitgevoerd (milieu, geodesie). Ook zijn de nodige vergunningen door ons aangevraagd en is de afstemming met betrokken partijen georganiseerd. In samenspraak met omwonenden en de politiek is gezocht naar een zo effectief mogelijke herinrichting van de beschikbare ruimte van het gebied. Daarna is door ons een bestek opgesteld, is de aanbesteding verzorgd en zijn contractbeheersing en projectmanagement tijdens de uitvoering verzorgd. Tevens is het procesmanagement door ons verzorgd gedurende de voorbereiding en uitvoering.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Gemeente Molenwaard

Uitvoering: december 2011 - mei 2015

Vakgebied: Bodemonderzoek & sanering Stedelijk water en Riolering